payrollingnadelen.nl

Payrolling nadelen

Welkom op onze website met uitleg en informatie over payrolling nadelen in Nederland.

Over payrolling en/of payroll bestaan een hoop misverstanden. Maar zoals u misschien wel weet. Zitten er aan alle producten of diensten wel voor- en/of nadelen. Om u echter bij uw beslissing over payrolling te helpen. Geven wij u onderstaand naast informatie en uitleg over de dienstverlening payrolling ook in het kort de nadelen en voordelen van payrolling weer.

Meer informatie over payrolling nadelen

Heeft u na het lezen hiervan nog verdere vragen of wilt u meer informatie over payrolling voor u en/of uw werknemers van ons ontvangen? Vraagt u dan bij ons een gratis geheel vrijblijvend payrollingadviesgesprek of payrollingofferte op maat aan! Graag informeren wij u dan verder over alle mogelijkheden en voordelen van payrolling voor u, uw bedrijf, werknemers, CAO, branche en/of sector en de bijbehorende payrollingtarieven.

Vraag een offerte over payrolling voor uw bedrijf aan en ontvang deze binnen 24 uur!
Klik hier

Wat is payrolling?

Bij payrolling neemt een payrollingbedrijf uw bestaand of nieuw aan te nemen werknemers op papier in dienst. Payrolling betekent vanuit het Engels in het Nederlands vertaalt loonlijst. Een loonlijst (payroll) is een lijst waarop per werknemer de berekening van het loon en de daarop in te houden en betalen bedragen zijn vermeld.

Doordat het payrollingbedrijf dus bij payrolling de juridisch werkgever van uw werknemers wordt. Neemt zij ook de arbeidsrechtelijke werkgeversrisico’s v.w.b. ziekte en ontslag van u als opdrachtgever over.

Dit betekent dat bij payrolling alle administratieve handelingen. O.a. het verzorgen van arbeidsovereenkomsten, loondoorbetalingen en verzekeringen bij arbeidsongeschiktheid, arbodienst, jaaropgaven, ontslagprocedures, salarisadministratie en verwerking van CAO- en wetswijzigingen tot het dienstenpakket van het payrollingbedrijf behoort.

Wat doet u nog zelf bij payrolling?

U als opdrachtgever, c.q. inlener, blijft bij payrolling echter de belangrijke kernzaken nog wel steeds zelf doen. O.a. het werven, selecteren en aannemen van werknemers, de hoogte van de salarissen (conform uw CAO) bepalen, het voeren van functionerings- en beoordelingsgesprekken. Ook alle andere aangelegenheden, die voor de interne gang van zaken binnen uw bedrijf en voor uw werknemers van belang zijn, blijft u bij payrolling nog steeds zelf doen. Op uw werkvloer verandert er hierdoor dus zo goed als niets met payrolling!

Vraag een offerte over payrolling voor uw bedrijf aan en ontvang deze binnen 24 uur!
Klik hier

Payrolling nadelen werkgevers

Vooropgesteld dat de nadelen van payrolling voor u als ondernemer en/of werkgever niet tegen de voordelen van payrolling opwegen. Worden de volgende nadelen van payrolling in onderzoeken vaak genoemd:

1. Ketenaansprakelijkheid

Indien het payrollingbedrijf geen loonheffingen of sociale premies aan de Belastingdienst heeft afgedragen. Kan de Belastingdienst u nog steeds aansprakelijk stellen en eisen dat u de afdrachten nogmaals betaald. Dit ondanks dat u deze afdrachten reeds aan het payrollingbedrijf al heeft voldaan. Sinds 1 juli 2015 geldt de Wet aanpak schijnconstructie (WAS) met betrekking tot de ketenaansprakelijkheid.

Checkt u daarom altijd of het payrollingbedrijf over het keurmerk van de SNA (Stichting Normering Arbeid) (NEN-4400), een recente WKA-verklaring en/of afgeschermde
G-rekening beschikt.

Wilt u namelijk sowieso dit genoemde risico/nadeel niet lopen. Spreekt u dan met het payrollingbedrijf af. Dat u een gedeelte van uw factuurbedrag op de (afgeschermde) G-rekening van het payrollingbedrijf stort (vaak rond de 30%).

2. Kosten

Niet verzekeren is ook goedkoper dan verzekeren. Echter
tot u schade oploopt. Het payrollingbedrijf neemt naast de administratieve werkzaamheden namelijk ook uw niet voorspelbare arbeidsrechtelijke werkgeversrisico’s v.w.b. ziekte en ontslag omtrent uw werknemers van u over.

3. Payrolling duurder bij niet BTW-plichtigen

Als u niet BTW-plichtig bent. Dan heeft u het nadeel dat u de BTW, die aan u wordt gefactureerd, niet kunt terugvorderen. Dit nadeel heeft u echter ook, als u met uitzendkrachten van een uitzendbureau werkt!

4. Binding met uw personeel

Door de veranderde band tussen een werknemer en zijn/haar werkgever bij payrolling. Kan dit ten koste van de binding met het bedrijf gaan. Echter doordat u met payrolling o.a. geen omkijken naar uw personeels- en salarisadministratie en verzuimmanagement meer heeft. Kunt u deze vrijgekomen tijd o.a. gebruiken om meer aandacht aan uw werknemers te besteden.

5. RIE en aansprakelijkheidsverzekering

Zoals u al eerder heeft kunnen lezen. Blijft u bij
payrolling verantwoordelijk voor wat er op uw werkvloer gebeurt. Daarom is bij payrolling een RIE en aansprakelijkheidsverzekering nog steeds verplicht
en/of noodzakelijk.

Laat ons u verder met het vinden van het juiste payrollingbedrijf helpen en vraag daarom nu snel een
gratis geheel vrijblijvend payrollingadviesgesprek of payrollingofferte bij ons aan!

Vraag een offerte over payrolling voor uw bedrijf aan en ontvang deze binnen 24 uur!
Klik hier

Payrolling nadelen werknemers

Als we de nadelen voor werknemers bij payrolling goed bekijken. Dan moeten wij eigenlijk concluderen dat die er niet zijn. Hieronder zullen wij dit namelijk aan u toelichten.

1. Minder binding bij payrolling

1. U bent minder tijd aan allerlei zaken en documenten rond uw personeels- en salarisadministratie en ziektebegeleiding kwijt. Waardoor u meer tijd heeft/krijgt, voor bijvoorbeeld informele gesprekken met uw werknemers.

2. U werft en selecteert nog steeds zelf uw nieuwe werknemers. Bepaalt de arbeidsvoorwaarden en salarissen (conform uw CAO/WML), doet de planning en roostering, houdt de periodieke functionerings- en beoordelingsgesprekken en vanuit de Arbowetgeving blijft
u ook nog steeds verantwoordelijk voor het toezicht op uw werkvloer (o.a. RI&E). Deze zaken blijven dus voor uw werknemer bij payrolling onveranderd.

3. Uw personeels- en salarisadministratie binnen uw bedrijf wordt met payrolling veel professioneler geregeld. Uw werknemer krijgt een 24/7 vast aanspreekpunt binnen het payrollingbedrijf. Hierdoor krijgt hij/zij direct antwoord op zijn/haar vragen over b.v.: loonstroken, jaaropgaven, werkgeversverklaringen, saldo (boven-) wettelijke vakantiedagen, vakantiegeld/ 13de maand, onkosten vergoedingen, rechten bij aanzegging/ontslag, rechten bij ziekte en rechten vanuit CAO en/of wet- en regelgeving.

Daarnaast blijkt uit onderzoek ook nog dat werknemers bij payrolling verbeteringen v.w.b. salarisbetalingen, bijzonder verlof regelingen, overwerkuren en toeslagen, loonstroken uitleg, ziektebegeleiding, pensioenregelingen, collectieve ziektekostenverzekeringen, juridische kwesties, CAO vragen etc. hebben ervaren.

4. Veel payrollingbedrijven bieden hun payrollingwerknemers (gratis) opleidingen en cursussen (b.v. BHV) aan.

5. Een payrollingbedrijf heeft vaak collectiviteitsregelingen voor allerlei verzekeringen (b.v. ziektekosten-, auto-, woonhuis-, aansprakelijkheidsverzekering etc.) bij een verzekeringsmaatschappij voor uw werknemer afgesloten. Daarnaast krijgt uw werknemer bij sommige payrollingbedrijven ook kortingen op o.a. telefoons, laptops, pretparken, dagjes uit, vakanties, hotels, restaurants, musea en concerten.

6. Had uw werknemer bij u nog geen pensioensregeling,
dan gaat hij/zij bij payrolling vanaf dag 1 in uw Bedrijfstakpensioenfonds (Bpf) of een adequate pensioensregeling (14,5% werkgeverspremie) pensioen opbouwen.

7. Tot slot kan uw werknemer zelf kiezen tussen een wekelijkse, 4-wekelijkse of maandelijkse uitbetaling van haar/zijn salaris, tweemaal per jaar vakantiegeld opnemen, voorlichting over zijn/haar pensioen van een pensioenadviseur krijgen en voor alle vragen 24/7 bij zijn/haar persoonlijk deskundig HR-aanspreekpunt binnen het payrollingbedrijf terecht.

Kortom 7 tegenargumenten waarom de binding tussen u en uw werknemers bij payrolling juist sterker i.p.v. minder wordt.

Zoals Johan Cruijff al zei: “Ieder payrolling nadeel, heeft zijn voordeel!”

2. Makkelijker ontslag bij payrolling

Uw payrollingwerknemers hadden met de komst van de Wet
werk en zekerheid per 1 juli 2015 in Nederland al dezelfde ontslagbescherming, als de werknemers die nog bij u in dienst zijn.

Daarnaast gelden per 1 januari 2020 alle nieuwe regels omtrent ontslaggronden en transitievergoedingsregeling vanuit de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) ook voor zowel
uw reguliere als payrollingwerknemers.

Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) en ontslag bij payrolling

Met de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) is het nu makkelijker om vaste contracten van (payrolling-)werknemers in Nederland flexibeler te maken (extra mogelijkheden om een contract door de kantonrechter te laten ontbinden) en zijn flexibele contracten iets vaster geworden.

Vanuit de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) hebben werknemers per 1 januari 2020 nu vanaf (a.) de eerste dag in plaats van na twee jaar, ongeacht een proeftijd, recht op een transitievergoeding (ontslagvergoeding). Daarnaast worden, door middel van een aanvullende regeling in de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB), (b.) kleine werkgevers voor de transitievergoeding gecompenseerd. Dit geldt als zij hun bedrijf wegens pensionering of ziekte moeten beëindigen.
En is bij lange dienstverbanden de (c.) transitievergoeding opbouw verlaagd.

Cumulatiegrond bij ontslag en payrolling

Met de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) moest het ontslag voor werkgevers dus gemakkelijker worden. Een werkgever (lees u of payrollingbedrijf) in Nederland moest tot 2020 namelijk nog volledig aan 1 van de 8 ontslaggronden voldoen. Met komst van de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) is het echter nu mogelijk een (payrolling-)werknemer te ontslaan, als er sprake van een optelsom van omstandigheden (zogenaamde cumulatiegrond) is.

Door deze nieuwe negende grond heeft een kantonrechter in Nederland nu de mogelijkheid om verschillende omstandigheden (zogenaamde cumulatiegrond) te combineren. Wanneer de cumulatiegrond daadwerkelijk voor het ontslag wordt gebruikt. Is het belangrijk te weten dat een (payrolling-)werknemer hierbij een halve transitievergoeding extra (bovenop de transitievergoeding) krijgt.

Kortom, voor wat betreft het punt ontslag zijn uw payrollingwerknemers en reguliere werknemers volgens de wet (WAB) in Nederland vandaag de dag nog steeds gewoon gelijk!

3. Minder betaald en geen gelijkwaardige functie

Dit is net als bovenstaande genoemde nadelen een misverstand. De paragraaf inlenersbeloning in de eigen payrollingbedrijfs-, ABU- en NBBU-CAO schreef in het verleden al voor de WAB het volgende voor.
Payrollingbedrijven dienen een payrollingwerknemer net zoals een werknemer in eigen dienst gelijkwaardig te belonen en inschalen. De inlenersbeloningsregeling gold voor zowel het salaris als voor:

1. Reiskostenvergoeding en overige netto vergoedingen;
2. Opbouw van ATV en ADV dagen;
3. Loonsverhogingen en opbouw van periodieken;
4. Vergoedingen voor overwerk of onregelmatige uren.

Naast een gelijkwaardige beloning had uw payrollingwerknemer ook vanuit bovenstaande CAO’s recht op een gelijkwaardige functie bij een payrollingbedrijf. Punten als ervaringsjaren, diploma’s of aantal dienstjaren waren toen dus ook al van toepassing.

Echter met de komst van de Wet Arbeidsmarkt zijn de bepalingen omtrent de inlenersbeloning voor een payrollingwerknemer nog verder aangehaald. Een payrollingwerknemer heeft vanuit de WAB nu wettelijk recht op volledig dezelfde rechtspositie en alle arbeidsvoorwaarden zoals een reguliere werknemer, die al bij een werkgever of ondernemer in dienst is.

Kortom, de arbeidsvoorwaarden voor een payrollingwerknemer moeten bij payrolling dus sinds de WAB 1:1 volledig bij die van de inlener (lees u) aansluiten. Alle arbeidsvoorwaarden van de inlener moeten dus bij payrolling worden toegepast!!

Waar bij uitzenden in de WAB de inlenersbeloning nog tot zes elementen beperkt is gebleven. Moet deze bij payrolling met de komst van deze wet per 1 januari 2020 helemaal gelijk zijn. Een payrollingwerknemer heeft dus bij de inlener met payrolling nu dus ook recht op een geldende 13e maand, scholingsregelingen, alle verlofregelingen etc.

4. Ontlopen werkgeversverplichtingen bij payrolling

Een veel gehoord nadeel is dat een ondernemer en/of werkgever bij payrolling makkelijker zijn/haar juridische-
en werkgeversverplichtingen zou kunnen ontlopen.

Het tegendeel is echter waar! Want door met een payrollingbedrijf samen te werken. Worden werkgevers namelijk juist door het payrollingbedrijf aan wet- en regelgeving en CAO-bepalingen voor hun werknemers gehouden.

Naast dat een payrollingbedrijf tweemaal jaarlijks op het naleven van de wet- en regelgeving en CAO’s wordt gecontroleerd (zie NEN-4400 certificering). Hebben payrollingbedrijven voor verschillende aspecten van het werkgeverschap, zoals wet- en regelgeving en CAO, verzuim en salarisadministratie specialisten in dienst. Zij zullen ondernemers en/of werkgevers juist aan de regels houden en/of hen erop wijzen.

Een payrollingbedrijf krijgt namelijk als juridisch werkgever de boetes voor b.v. verkeerd toepassen of uitvoeren van o.a. de salarisadministratie, personeelsadministratie, wet- en regelgeving, CAO-bepalingen, Wet Poortwachter, Arbeidstijdenwet, etc.

Ondernemers en/of werkgevers kunnen bij payrolling dus geen loopje met de regels in Nederland nemen. Waardoor een payrollingwerknemer te allen tijde met payrolling bij een erkend NEN-4400 gecertificeerd payrollingbedrijf is beschermd en juist krijgt waar hij/zij wettelijk recht op heeft.

Vraag een offerte over payrolling voor uw bedrijf aan en ontvang deze binnen 24 uur!

Klik hier

Voor wie is payrolling interessant?

Payrolling kan zowel bij bedrijven uit het mkb als bij grote (internationale) organisaties (b.v. langdurige uitzendkrachten of de totale flexibele schil met uitzendkrachten) worden toegepast.

Door voor uw werknemers met payrolling te werken. Kunt u uw personeelsplanning nog beter aan de economische situatie in uw branche aanpassen en euro’s op uw uitzendkrachten besparen. U weet daarnaast op voorhand wat uw exacte personeelskosten per uur zijn. U betaalt immers bij payrolling alleen de daadwerkelijk gewerkte uren van uw werknemers.

Het werken met payrolling is dus een interessante oplossing voor iedere arbeidsrelatie. Of het nu gaat om het aannemen van nieuwe werknemers, part-timers of oproepkrachten of bestaande fulltime werknemers.

Denkt u zich eens in dat u zich bij payrolling niet meer hoeft te bekommeren over wet- en regelgeving omtrent arbeidsovereenkomsten en aanverwante zaken. Geen aangiften van het UWV en Belastingdienst meer krijgt. Geen kosten van een arbodienst en overige personeelsverzekeringen heeft. En tot slot geen ziekmeldingen en verzuimbegeleiding meer hoeft te doen. Wat een rust zou u dat geven!

Wat kost payrolling?

Niets meer of minder dan dat u het zelf doet! Maar wat kost uw werknemer u eigenlijk exact per uur?

Payrollingtarieven bij payrollingbedrijven zijn namelijk ook uit factoren, percentages, bedragen en toeslagen opgebouwd. Die u zelf ook heeft wanneer u in Nederland werknemers in dienst heeft. O.a. nettoloon, een deel UWV, afdrachten Belastingdienst, verzekeringen, pensioenen, reserveringen, arbodienst etc.

Verschillen met eigen payrollingkosten

De grootste verschillen met uw eigen payrollingtarief
(c.q. personeelskosten) zijn dat afdrachten door u op verschillende momenten aan diverse instanties dienen te worden betaald. En dat u vooraf uw werkgeversrisico’s m.b.t. ziekte en ontslag niet heeft afgebakend. De kans bestaat dan dat u het overzicht kwijtraakt. En niet meer precies weet wat een werknemer u exact per uur kost.

Vaste all-in payrollingtarieven

Omdat wij van ‘Payrolling Nadelen’ met vaste all-in payrollingtarieven per daadwerkelijk gewerkt uur werken. Heeft u deze duidelijkheid op voorhand wel met payrolling. Niets is namelijk zo gevaarlijk voor een ondernemer en/of werkgever. Om achteraf of halverwege met tegenvallende personeelskosten te worden geconfronteerd.

Werkt u tenslotte met uitzendkrachten en/of gedetacheerden. Dan bent u sowieso met payrolling goedkoper uit! Hierdoor kunnen de tariefverschillen tot wel enkele euro’s per uur oplopen. Indien u zelf uw werknemers werft en selecteert.

Over ons

Wij van ‘Payrolling Nadelen’ kunnen elke MKB-ondernemer en/of werkgever in Nederland een passende payrollingconstructie tegen een scherp payrollingtarief aanbieden.

Vraagt u daarom nu snel direct een geheel vrijblijvend payrollingadviesgesprek of payrollingofferte op maat bij ons aan.
U ontvangt deze offerte boordevol informatie over payrolling voor u,
uw bedrijf en werknemers dan binnen 24 uur!

Vraag een offerte over payrolling voor uw bedrijf aan en ontvang deze binnen 24 uur!

Klik hier

Payrollingbedrijven in Nederland

De volgende payrollingbedrijven hebben ondanks de nadelen van payrolling. Gezamenlijk enkele 10.000en werknemers door heel Nederland bij diverse bedrijven in verschillende plaatsen en branches op de payroll staan.

Payrollbedrijven

Abflexkracht payroll, Adecco Payroll, BC Group Payroll, Com.pas Payrolling, Connexie Payroll, Devocare Payroll, Driessen Payroll, FlexExpert Payroll B.V., Fortium Payroll B.V., Get Payrolling BV, GJ Pay-Roll BV, Holland Payroll B.V., Koers Oost Payroll B.V., Kolibrie Payroll, Lean Payroll Service B.V., Level One Payroll, Manpower Payroll Solutions, Nedflex Payrolling, Next Payroll B.V., One Payroll, Pay to Payroll, Pay for People Payroll B.V., Pay for People Payroll, Payroll Nederland, Payper, Payroll Professionals B.V., Payroll Select, Persoonality Payrolling, Please Payroll B.V., Pro Payroll, P-services Payroll, Randstad Payroll Solutions, Renew Payroll B.V., Repay HRM B.V., Select Payrolling, Servorg Payroll BV, Smart Payroll Services BV, Tempo-Team Payroll Services, Tentoo Payroll B.V., WePayPeople Payroll, Wijco Payrolling.

Voordelen van payrolling

Naast de bovengenoemde nadelen zijn de volgende payrolling voordelen vaak bij veel ondernemers en/of werkgevers in Nederland toch doorslaggevend om van payrolling gebruik te maken.

Lagere personeelskosten met payrolling

Dankzij schaalvergroting en lage overheadkosten kunnen wij met payrolling uw personeels- en salarisadministratie in Nederland voor scherpe payrollingtarieven doen. In veel gevallen bent u met payrolling zelfs goedkoper uit. Dan wanneer u uw werknemers in Nederland zelf in dienst zou hebben. U bespaart met payrolling namelijk als voordeel aanzienlijk op de kosten van uw eigen loon- en contractadministratie, accountantskosten, arbokosten en niet te vergeten ziektekosten. Bovendien bent u met payrolling in Nederland veel goedkoper uit dan wanneer u met een uitzendbureau en/of detacheringsbureau samenwerkt. Dit betekent dat als u in plaats van uitzenden en/of detacheren van payrolling gebruikmaakt. U soms wel enkele euro's per uur kunt besparen!

Personeelskosten vooraf inzichtelijk met payrolling

U weet vooraf wat uw personele kosten zullen zijn bij een payrollingbedrijf. Zodat u in uw personeelskostenberekeningen, budgettering, calculaties of offertes hiermee rekening kunt houden. U betaalt namelijk een vast payrollingtarief per gewerkt uur van uw werknemers en ontvangt hiervan periodiek één factuur van het payrollingbedrijf. Zo heeft u als voordeel op ieder moment en plaats 24/7 een zeer nauwkeurige inzage in uw totale salaris- en personeelskosten van uw bedrijf met payrolling. De onverwachte uitgaven voor bijvoorbeeld ziekte of arbeidsongeschiktheid zijn namelijk voor rekening van het payrollingbedrijf met payrolling.

Minder administratie met payrolling

Facturen en/of aangiften van instanties zoals het UWV, Belastingdienst, diverse pensioenen aanverwante verzekeringen, arbodienst, verzuimverzekering en accountants (m.b.t. salaris- en personeelsadministratie) ontvangt u niet meer bij payrolling. Dit betekent dat u dus bij payroll in Nederland als voordeel. Uw arbodienst en ziekengeldverzekering kunt opzeggen. U heeft daarnaast ook niets meer met de stijgende werkgeverslasten in uw branche te maken. U heeft immers bij payrolling geen werknemers meer in dienst!

U blijft de baas binnen uw bedrijf met payrolling

In de praktijk blijft u bij payrolling voor uw werknemers nog steeds 'de baas' binnen uw bedrijf. Dit betekent dat het payrollingbedrijf slechts als uw externe afdeling P&O en salarisadministratie bij payrolling fungeert. U blijft met payrolling namelijk nog steeds voor de dagelijkse gang van zaken binnen uw bedrijf verantwoordelijk. Echter zonder alle werkgeversrisico’s, regeltjes en formulieren. Voor uw werknemers betekent dit dat er feitelijk ook niet veel met payrolling verandert. Behalve dat zij als voordeel te allen tijde 24/7 met hun vragen op een professionele dienstverlener op het gebied van personeel en organisatie kunnen terugvallen.

Geen werkgeversrisico's met payrolling

Uw huidige en/of nieuw geworven werknemers werken dus exclusief voor u. Maar staan bij het payrollingbedrijf op de loonlijst (= payrolling vertaalt uit het Engels). Dit betekent dat het payrollingbedrijf als voordeel voor u hierdoor volledig verantwoordelijk voor al uw arbeidsrechtelijke werkgeversrisico's aangaande uw werknemers is. U heeft bij payrolling namelijk geen werknemers meer op papier in dienst. U moet hierbij dus o.a. denken aan ziekteverzuimbegeleiding, re-integratiebegeleiding, uitvoeren Wet poortwachter en allerhande arbeidsrechtelijke juridische conflicten.

Geen kosten bij ziekte met payrolling

Omdat u geen juridisch werkgever van uw (nieuwe) werknemers bij payrolling meer bent. Betekent dit dat u als voordeel ook de kosten van het ziekteverzuim, re-integratie en alle bijbehorende administratieve verplichtingen bij payrolling niet meer heeft.

Gratis deskundig advies bij ons

Met welk personeelsvraagstuk u en/of uw werknemers ook te maken hebben. Door de aanwezige kennis bij ons hoeft u maar 1 telefoontje te plegen om gratis antwoord te krijgen op uw vraag. Bij uw accountant betaalt u vaak voor iedere minuut advies! Daarnaast wordt door ons o.a. het pensioen en collectieve verzekeringen voor uw werknemers bij payrolling geregeld. U ziet aan uw werknemers wordt door ons van 'Payrolling Nadelen' bij payrolling ook gedacht. Na dit gelezen te hebben. Wilt u misschien nog meer over wat payrolling is en voor u, uw werknemers en bedrijf in Nederland verder kan betekenen weten? Vraagt u daarom nu snel een gratis geheel vrijblijvend payrollingadviesgesprek of payrollingofferte op maat bij ons aan!